شكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا... .............................